PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost XXX, se sídlem SSSSSS, IČO: NNNNNNN, zapsaná v obchodním rejstříku RRRRRR (dále „XXX“) klade velký důraz na ochranu Vašich údajů a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nejnovějších nařízení Evropské unie jsme upravili podmínky pro zpracování vašich osobních údajů tak, aby vyhovovaly náročným bezpečnostním podmínkám o ochraně osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů splnění povinnosti chránit osobní údaje podle GDPR – General Data Protection Regulation (od 25. 5. 2018)

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti XXX (www..cz) a dále při plnění objednaných služeb.

 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S DODÁNÍM SLUŽBY, NÁSLEDNOU ZÁRUKOU A ABSOLVENTSKOU SLEVOU.

V případě objednání služby bude společnost XXX zpracovávat osobní údaje zákazníka za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání služby (školení), a to v rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost
 • E-mailová adresa
 • Telefonický kontakt
 • Fakturační adresa

Zpracování výše uvedených osobních údajů slouží také k identifikaci zákazníka pro uplatnění „záruky získaných znalostí“ a uplatnění „absolventské slevy“ při realizaci dalších objednávek.  Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti ICT Pro a nebudou poskytnuty třetím osobám.  Kontaktní údaje správce: Petr Slavík, petr.slavik@ictpro.cz

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  OBECNÉ
 • Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.
 • Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.
 • Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuji Vaše práva.
ZVLÁŠTNÍ
 • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování pro přímý marketing. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.
 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě zájmu návštěvníka/zákazníka o zasílání obchodních sdělení, zpracovává XXX za těmito účely poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy a udělení souhlasu se zasíláním těchto e-mailů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu papírově, e-mailem, nebo kliknutím na odkaz „ODHLÁSIT NEWSLETTER“ v zaslaném obchodním sdělení.