Rady, postřehy …

Souboj ptáka s hadem

Vyprávělo se, že taoista obrovského vzrůstu, s dlouhými vlasy a vousy, chodící jako stín nadlidským tempem pohořími stovky kilometrů za den, četl a meditoval v taoistických horách Wu-tang. Při četbě starých spisů jej vyrušil hněvivý křik ptáka, snad jeřába, bojujícího s hadem. Taoista vyhlédl z okna chatrče a uviděl ptáka, jak vyzbrojen pařáty častuje hada tvrdými výpady, ale přestože měl na navrch, hada nepřemohl. 
Ten krouživými a měkkým pohybem unikal, ve spirálách se pohyboval dopředu i dozadua zůstával nezraněn. Pak pták uletěl a had se odplazil. 

Obraz střetu probudil taoistu a oživil v jeho mysli proměny jin a jang v obrazci tchaj-ťi, načež začal tvořit živý systém bojového umění Taijiquan. A tak vycházeje z proměn tchaj-t´i, vytvořil základní zásady stylu tchaj-t´i čchüan, způsoby pěstování tělesné esence t´ing, vitální energie čchi, duchovní energie šen, dále tezi o růstu a zániku pohybu a klidu, shodující se s teorií Knihy proměn I-t´ing.

Aplikace teorie jin-jang ve cvičení Tchaj-ťi

Ve všech akcích Tchaj-ťi existuje vztah jinu a jangu. Jednota protikladů je obsažena ve:

 • přitažení a odstrčení,
 • napnutí a uvolnění,
 • otevření a zavření,
 • postupu a ústupu,
 • pohybu pomalu a rychle,
 • nahoru a dolů,
 • vpřed a vzad,
 • vpravo a vlevo,
 • v nádechu a výdechu,
 • v prázdnotě a plnosti.

V Tchaj-ťi:

 • prázdnotě odpovídá poddajnost a měkkost,
 • plnosti odpovídá napětí a tvrdost;

Protiklady jsou obsaženy v každém prvku cvičení, jsou základem změny pohybu a držení končetin i trupu. 
Mohou být interpretovány, v závislosti na souvislostech, různými způsoby, např. z hlediska::

 • pozornosti: pokud se soustředíte na pravou ruku, je z pohledu protikladů “plná”, zatímco levá ruka, která je mimo vaši pozornost, je “prázdná”,
 • těžiště: při levém postoji gongbu je levá noha, která je podpěrou těla “plná”, zatímco odlehčená pravá noha je “prázdná”,
 • aplikace síly: lehké kontrolované pohyby jsou “prázdné”, zatímco pohyby provedené se značným úsilím jsou “plné”.

Pouze správné rozlišení mezi “plným” a “prázdným” je zárukou čistého provádění Tchaj-ťi.

Soulad cvičení se zákony přírody

Cvičení životní síly si vyžadují, aby cvičení probíhalo vždy podle zákonitostí přírody, v pohybech, kterými se otvíráme nebo zavíráme, v extenzích nebo flexích, v deponování nebo aktivním vydávání energie čchi, ve vdechování nebo vydechování, v pohybu a v klidu. Přechody mezi těmito polaritami jsou vždy jemné a plynulé.

Vnější pohyby mají být doprovázeny vnitřním klidem ducha, cvičení s vedením představy vyúsťuje do harmonického vnitřního pohybu. Proti zdůrazněným kořenům člověka v zemi (pevné nohy a břicho) stojí hořejšek člověka prázdný a lehký (volný hrudník, jasná hlava).


Hlavní body, na které si začátečník musí dávat pozor po celou dobu

 • Správný postoj: Postoj je správný, když je vzpřímený a pohodlný.
 • Kruhový pohyb: V sestavě jsou všechny pohyby kruhové. A je třeba tomu věnovat pozornost.
 • Lehkost: Každý pohyb musí být prováděn s lehkostí. Nohy musí být lehké, pohyblivé, přenášejí váhu těla a tlačí do rukou.
 • Pomalost: Cvičte pomalu, ale plni ducha, tak aby jste všechny pohyby měli pod kontrolou, koordinované a silné.
 • Rovnoměrnost: Všechny pohyby musíte provádět stejnou rychlostí s koleny stále pokrčenými, pořád ve stejné výšce, aby se posílily nohy, koordinace, rovnováha a spojitost.
 • Rovnováha: Když se pohybujete nebo zaujímáte postoj, musíte být stabilní a nevrávorat. Rozložení váhy musí být správné a přenášení váhy postupné.

Vesmírný princip

Tchaj-ťi je rovnováha. Grafickým znázorněním tchaj-ťi je právě ona notoricky známá monáda jin-jang. Podle teorie tchaj-ťi je počátkem všeho wu-ťi – klid. Z wu-ťi se rodí tchaj-ťi – počátek pohybu. Tchaj-ťi se dělí na jin a jang a jejich proměnami vzniká veškerenstvo. 

V Teorii tchaj-ťi čchüan od Wnag Cung-jüe ze Šan-jou se praví: „Cvik a důkladná znalost postupně vede k prohlédnutí podstaty síly (tung-ťin), pochopení síly (tung-ťin) pak přerůstá v duchovní jasnozřivost.“ Nejslavnější taoistický spis „Posvátná kniha o tao a ctnosti“ říká, že člověk se řídí podle Země, Země se řídí podle Nebe, Nebe se řídí podle Tao (tj. cesta) a Tao následuje přirozenost.

Správné zakořenění; Plné – prázdné

 • Noha, nesoucí větší část váhy těla, se nazývá plná, druhá prázdná. Když přesně rozložíme váhu, vyhneme se chybě dvojího zatížení. “Dvojí zatížení” neznamená, že váha je rovnoměrně rozdělena mezi obě nohy, ale spíš takovou pozicí, která zhoršuje možnost pohybu.
 • Při cvičení Tchaj-ti čchuan musí být jedna noha pevná, nesoucí váhu těla, druhá prázdná s možností pohybu kterýmkoliv směrem bude třeba. Přesné pochopení tohoto principu vede k důkladnému zakořenění a umožňuje nám při cvičení forem i aplikací snadněji přenášet váhu.
 • Podobně také dominantní ruka při pohybu je plná, druhá prázdná.
 • Zakořeněná spodní část dává sílu, stabilitu a pevnost, zatímco vršek musí být uvolněný, ohebný a lehký.

Ovládání dechu

Ovládání dechu – pohyb je vyvážený, je v harmonii s dechem a je doprovázen myslí

 • Čím pomaleji, tím lépe, protože okolní flora má velice pomalý rytmus dýchání a při cvičení dochází ke vzájemné, více či méně harmonické výměně energií.
  Flora dýchá kysličník uhličitý a produkuje kyslík, fauna dýchá kyslík a produkuje kysličník uhličitý.
 • Dech by měl být prováděn tak, aby protivník na nás nepoznal, jestli se nadechujme a hromadíme energii k případnému útoku, nebo jestli vydechujeme.
 • Při výdechu se dantien rozpíná, břicho se uvolňuje a energie odchází z těla v souladu s myslí např. některou končetinou. Při vdechu se dantien zahušťuje do nepatrného, velice hustého bodu.
 • tímto dýcháním souvisí uvolněné vedení energie  jejími hlavními drahami přes uvolněné klouby kotníky, kolena, kyčle, páteř, ramena, lokty a zápěstí. K narušení volného toku energie stačí jeden nesprávně uvolněný kloub na celé této dráze.
 • Všechny pohyby končetin vznikají v důsledku pohybu dantienu, To znamená, že žádný pohyb končetiny není osamocený, ale je součástí pohybu celého těla a vychází z pohybu či rotace těžiště. Každý pohyb je vyvážený, je v harmonii s dechem a je doprovázen myslí.

Koordinace měkkosti a tvrdosti

 • Jde tu spíše o střídání tvrdosti a měkkosti, až dosáhnou jakési střední cesta, uskutečnění principu jin a jang. Hlavním vodítkem pro trénink je uvolnění, které vede k měkkosti. Z nastálé měkkosti a uvolnění se rodí tvrdost. 

  Např. cvičením navíjení hedvábného vlákna se dá měkkost koncentrovat tak, že je soustředěna do jednoho bodu. Když se rychle uvolní, změní se v tvrdost. Po extrémní tvrdosti následuje opět měkkost a kruh se uzavírá. Student střídá a koordinuje tyto dvě síly, aby cvičená forma byla uvolněná, měkká a vyvážená, navenek klidná, ale uvnitř plná síly „jako jehla, skrytá v chomáči bavlny“.

Vnitřní harmonie – Mysl je zdrojem a záměr je nástrojem.

Pro správné pochopení práce s vnitřní energií je třeba dosáhnout vnitřní a vnější trojí sjednocení

 • Vnitřní sjednocení je sjednocení mysli s vůlí, vůle s čchi a čchi se sílou.
 • Vnější sjednocení je sjednocení pohybu rukou a nohou, loktů a kolenou, ramen a beder

Mysl je zdrojem a záměr je nástrojem. Když se mysl koncentruje, potom rozhodne a záměr se uskuteční. Jestliže mysl není soustředěná, záměr je zmatený. To vede k tomu, že čchi (dech) je rozptýlený a nemůže být soustředěný do síly. Naopak – když je dech klidný, může se i mysl soustředit. 

Tento stav je ovšem zpočátku jen obtížně dosáhnutelný, proto je dobré se nejprve soustředit na jednotlivé pohyby a představit si, jako by určitá síla působila proti našemu pohybu. To povede k povzbuzení čchi a k zapojení síly li. 

Při cvičení se soustředíme na uvolnění celého těla, ztišení dechu, a tím i zklidnění mysli. Postupným, opakovaným cvičením bude čchi v našem těle proudit přirozeně a náš duch bude čistý a soustředěný.

Pohyb je celistvost, přirozenost a plynulost.

 • V ranném stupni se polovina mysli soustředí na samotný pohyb a na to, jak svaly komunikují pomocí rukou s dalšími částmi těla. Další polovina je prázdná a vy se můžete otevřít pro to, co tělo cítí.
 • Na středním stupni se půlka mysli věnuje pohybu a další půlka pohybu čchi (qi) samotné.
 • V pokročilém stupni všechny kanály v těle fungují a vy již nemusíte přemýšlet nebo si všímat pohybu energie čchi – energie se již volně pohybuje tělem
Ovšem bez ohledu na stupeň, ve kterém se právě nacházíte, je důležité nezaměřovat se pouze na jediný bod v těle. Musíte věnovat pozornost celému tělu, ne jen lokální části těla.