D e c h - v n i t ř n í   h a r m o n i e

Ovládání dechu

pohyb je vyvážený ~ je v harmonii s dechem ~ je doprovázen myslí 

Ovládání dechu - pohyb je vyvážený, je v harmonii s dechem a je doprovázen myslí

 • Čím pomaleji, tím lépe, protože okolní flora má velice pomalý rytmus dýchání a při cvičení dochází ke vzájemné, více či méně harmonické výměně energií.
  Flora dýchá kysličník uhličitý a produkuje kyslík, fauna dýchá kyslík a produkuje kysličník uhličitý.
 • Dech by měl být prováděn tak, aby protivník na nás nepoznal, jestli se nadechujme a hromadíme energii k případnému útoku, nebo jestli vydechujeme.
 • Při výdechu se dantien rozpíná, břicho se uvolňuje a energie odchází z těla v souladu s myslí např. některou končetinou. Při vdechu se dantien zahušťuje do nepatrného, velice hustého bodu.
 • tímto dýcháním souvisí uvolněné vedení energie jejími hlavními drahami přes uvolněné klouby kotníky, kolena, kyčle, páteř, ramena, lokty a zápěstí. K narušení volného toku energie stačí jeden nesprávně uvolněný kloub na celé této dráze.
 • Všechny pohyby končetin vznikají v důsledku pohybu dantienu, To znamená, že žádný pohyb končetiny není osamocený, ale je součástí pohybu celého těla a vychází z pohybu či rotace těžiště. Každý pohyb je vyvážený, je v harmonii s dechem a je doprovázen myslí.

Bez rozvíjení dechu bude naše cvičení prázdné a nevyužijeme jeho potenciál. Nejdůležitější je dýchat přirozeně. Na začátku cvičení je potřeba se zklidnit, co nejvíce uvolnit a nechat dech plynout přirozeně. 


Dech - Dýchání nosem

Dýchání nosem

 • Správné dýchání však může zlepšit okysličování těla, včetně mozku a je silnou strategií ke zmírnění stresu a úzkosti.
 • Dýchání nosem je klíčem k dobrému zdraví a zvládání stresu
 • Při stresovaní se váš dech stává rychlejším, hlubším a hlučnějším, častěji se dýchá ústy ~ je tendence dýchat hrudníkem a ne bránicí.
 • Potřebujeme-li se dostat do stavu klidu, musíme dýchat pomalu a pomocí bránice. Tedy je potřeba dýchat méně a dýchání nosem je klíčové.  

Oxid dusnatý (NO) 

 • Nos uvolňuje během dýchání oxid dusnatý (NO), který se přenáší z nosu do plic. Oxid dusnatý je plyn, který hraje důležitou roli při homeostáze (udržování rovnováhy) ve vašem těle.

 • Oxid dusnatý také sterilizuje vzduch přenášený do vašich plic, otevírá dýchací cesty a zvyšuje množství kyslíku, které jste dostali do své krve.

 • To pak může vést k dalším zdravotním problémům, včetně vzniku astmatu. V důsledku pocitu jako by neměli dostatek vzduchu mají astmatici tendenci špatně/těžce dýchat. 

Zdroj: https://www.vylectese.cz/proc-je-dychani-nosem-tak-dulezite-pro-udrzeni-optimalniho-zdravi-a-telesne-kondice/


Principy dechu a dechových cvičení 

Naše kontrola dechu má vliv na zažívací, oběhové, nervové i vylučovací ústrojí. Také, přímo či nepřímo, ovlivňuje naši psychickou a duševní kondici, mění druh, sílu, směr i dimenzi našich představ a přání. Dech je charakterizován různými faktory, které mají vliv na jeho kvalitu i dosažené výsledky. 

Rychlost dechu 

* * *

Pomalejší dýchání - dává více JIN efekt

 • Aktivita fyzického metabolismu klesá, včetně tepové frekvence, cirkulace krve a dalších tělesných látkových výměn. Tělesná teplota se mírně snižuje.
 • Mentálně - produkuje mnohem klidnější a pokojnější rozpoložení, mnohem čistší vnímání a objektivní porozumění, stejně jako citlivější reakci na okolí.
 • Duševně - rozvíjí hlubší vnímání a porozumění a vede nás k většímu univerzálnímu vědomí.

Rychlejší dýchání - dává více JANG efekt

 • Fyzicky - urychluje metabolismus všech tělesných funkcí. Tělesná tepolta se mírně zvyšuje.
 • Mentálně - produkuje více nestabilní a neklidné reakce a jim odpovídající emoční změny. Vnitřní rozpoložení směřuje k větší ofenzivitě až agresivitě či naopak k velké defenzivitě až strachu.
 • Duševně - rozvíjí více subjektivní a egocentrické vnímání okolí a souvisejících podmínek se sklonem oddělovat od sebe jednotlivosti na úkor vnímání komplexního celku.

Hloubka dechu

* * *

Povrchní dýchání - dává více JIN efekt

 • Fyzicky - zapříčiňuje pasivitu organismu stejně jako zhoršuje spolupráci mezi různými tělesnými funkcemi. Tělesná teplota se nepravidelně mění.
 • Mentálně - vede k tendenci být úzkostlivý, nestabilní, frustrovaný, což často může vyústit až ve strach či hrůzu.
 • Duševně - má tendenci vést k povrchnějšímu vnímání, častým změnám rozpoložení, snížení sebedůvěry, ztrátě kuráže

Hlubší dýchání - dává více JANG efekt 

 • Fyzicky - produkuje aktivnější metabolismus a harmonii v celém systému a orgánech. Tělesná teplota je stabilní.
 • Mentálně - vede k plnějšímu spokojení, emoční stabilitě, větší sebedůvěřě a celkově k lepšímu zvládání projevů a emocí.
 • Duševně - rozvíjí stabilnější a pevnější víru i tendenci k více všeobjímajícímu postoji společně s celkovým rozvojem bytosti směrem k celkové lásce.

Délka dechu

* * *

Delší dech - dává více JIN efekt

 • Fyzicky - vede k lepší koordinaci jednotlivých funkcí metabolismu. Tělesná teplota má tendenci ke stabilitě a všechny orgány mají sklon ke zklidnění.
 • Mentálně - produkuje pokojnější vnímání. Výsledkem je více trpělivosti, vytrvalosti a klidu současně se snížením emoční nevyrovnanosti.
 • Duševně - rozvíjí objektivnější a hlubší pochopení a porozumění. Schopnost vnímání budoucnosti (i uvědomování si minulosti) je zvyšována

Kratší dech - dává více JANG efekt

 • Fyzicky - vytváří rychlejší a nepravidelnější metabolismus a tělesné funkce. Tělesná teplota se mírně zvyšuje.
 • Mentálně - produkuje častější změny v představách stejně jako změny stavu mysli. Vede ke snížení trpělivosti i vytrvalosti a ke změnám nálady je třeba mnohem kratší čas.
 • Duševně - vede k disharmonii s prostředím. Má za následek více konfliktní a rozporuplné vnímání světa společně s více subjektivním náhledem na věc a krátkozrakým řešením problémů.

Výhodnější je dech pomalejší, hlubší a delší než rychlý, povrchní a krátký.

Každá vědomá úprava rychlosti, hloubky a délky dechu může vést k rozvoji přirozenějšího dýchání, které pracuje bez jakéhokoliv úsilí. Pomalý, hluboký a dlouhý dech bývá také přirozeně rozvíjen díky kvalitnímu způsobu života - stravě, cvičení, životosprávě atd. Např. nadměrná konzumace potravin a tekutin vede ke zvýšení rychlosti dechu a tím ho činí i mělčí a kratší.

dole pevno – nahoře prázdno

dole pevno - nahoře prázdno

Při cvičeních životní síly ( čchi-kung) věnujeme význačnou pozornost pocitům, které navazují na dýchání, držení těla a na práci s představou. Všechny tři tyto části čchi-kungu působí na čchi, a ovlivňují, podporují a kontrolují se navzájem. Podle tohoto působení rozlišujeme čtyři účinné směry, působení čchi:

 • stoupání - klesání
 • otvírání - zavírání

Pojmenování se snaží vystihnout směr pohybu životní síly uvnitř organizmu. Ve cvičeních životní síly hrají síla představy a vedení myšlenky vedoucí úlohu při ovlivňování fyziologických funkcí a uplatňují se v dýchání, v životní síle a v držení těla. Sílu představy je možno směrovat rozmanitým způsobem a tak je možno dosahovat rozmanitých účinků.

 • Při směrování čchi silou představy směrem nahoru se zvyšuje tlak krevní, dech se zkracuje a stává se povrchním, může nastoupit pocit tísně v hrudi.
 • Jestliže naopak směřujeme sílu představy směrem dolů až na střed chodidla, pak krevní tlak klesá, dýchání je hluboké a dlouhé, v hrudníku je volno a prázdno.
 • Jestliže je síly představy uchována v pupeční krajině v tantchienu, pak se čchi chová neutrálně, tak podporujeme čchi středu a neutralizujeme čchi, která by měla tendenci se vyvíjet směrem do nerovnováhy. Proto je uchovávání síly představy v tantchienu považováno za základní princip čchi-kungu.
 • Je-li sídlo představy v horní oblasti těla, mluví se o "horním otevření",
 • Jestliže je síla představy deponována směrem dolů, pak se mluví o "dolním otevření".

Z toho vyvozujeme správnost pravidla "nahoře prázdno - dole pevno". 

Konkrétně tím míníme na trupu lehký hrudník a pevné solidní břicho: v hrudní části těla v hrudníku a v hlavě pocit prázdna, lehkosti a v dolní části těla v břiše a v dolních končetinách pocit pevnosti a síly.

V dolní polovině těla má své sídlo, svůj domov, primární čchi a zde musí být uchovávána. Proto vedeme vždy znovu a znovu čchi do dolní poloviny těla. Proto necháváme čchi, resp. dech jakožto aspekt čchi, klesnout k tantchienu, kořen musí být zpevněn, abychom docílili prázdna nahoře s dobrou funkcí smyslových orgánů (zrak, sluch) a s jasným duchem. Když dosáhneme plnost a pevnost, budeme disponovat dostatkem síly a vnitřní čchi - jako strom se silnými kořeny.

Poněvadž základem je vnitřní pevnost, na druhou polovinu hesla ( "nahoře prázdno") nemyslíme, poněvadž to přichází samo od sebe. 

Jaké jsou to pocity, které cítíme při cvičení životní síly?

* * *

Efekty normální 

 • Pocit tepla v krajině bederní, hluboko v malé pánvi a v končetinách.
 • Jestliže vedeme sílu představy do pupeční krajiny (střední tant-chien), pak se setkáváme s pocitem tepla v malé pánvi.
 • Jestliže sílu představy uchováváme vzadu v oblasti mingmenu, pak se objevuje pocit tepla v oblasti bederní. Jeví se někdy jako difúzní teplý proud, teplý vánek.
 • Někdy je pociťován jako teplá voda , která protéká tělem.
 • V rukách a nohách pocit tepla nastupuje velice snadno.
 • Často se setkáváme s pocitem tepla při hlubokém břišním dýchání.
 • Lehké pocení.
 • Zvýšená sekrece slin.
 • Zvýšená pohyblivost svaloviny žaludku a střev.
 • Zlepšení chuti k jídlu s přírůstkem na váze.
 • Redukce váhy u příliš silných jedinců.
 • Zlepšený spánek.
 • Parestezie v kůži - jemné pocity jakoby hmyz lezl po kůži. (funkcionální aktivita čchi - známka zesíleného toku čchi kůží). Těmto kožním projevům čchi se nemá věnovat významná pozornost, tím by mohly tyto jevy se ještě zesílit.
 • Lehké vibrace ve svalech, praskání v kloubech
 • Projasnění ducha a větší množství energie.
 • Jiné individuální příjemné pocity.

Efekty nenormální 

 • Závratě. Pocit plnosti a tíže v hlavě. Napětí v hlavě. Bolesti hlavy.
 • Krátký dech.Tlak v hrudi. Pocit tíže a plnosti v hrudníku.
 • Pocit něčeho těžkého na ramenech.
 • Sucho v ústech.
 • Palpitace srdeční ( bušení srdce)
 • Přechodné poruchy spánku.
 • Únavnost.

Nenormální efekty se vyskytují tam, kde došlo k chybám při nácviku, nejčastěji nedbáním pravidla " dole pevno - nahoře prázdno".